Glennie

Origen: Escocés.

Variantes: Glennie, Gleny, Glen, Glenn, Glenney, Glenning, Glenny y otros.


William Glennie & Margaret Jane Tallon ( modificado el 19.03.2017 )